Stárnout aktivně

Age Actively
3/2014 (ročník / volume 11)
Šťastný úsměv, to je motiv spojující všechny typické obrazy aktivního stárnutí. Různí aktéři se nicméně liší svým chápáním aktivního stárnutí. Aktivní stárnutí přesto zůstává pozoruhodně populárním lékem na udržení prosperity. Nicméně už jen samotná různost představ o tom, co vlastně aktivní stárnutí znamená a jak ho naplňovat, vytváří v této zdánlivě ideální vizi trhliny. Nejčastěji citovaná definice aktivního stárnutí od Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2002 vymezuje aktivní stárnutí jako maximálně inkluzivní koncept podporující celoživotní účast na společnosti a zdravém životním stylu všech bez ohledu na různá omezení a limity, s cílem zlepšení kvality života všech. V tomto čísle Sociálních studií se vracíme k široké definici aktivního stárnutí WHO s cílem zachytit některé z podob současného stáří a stárnutí. Pokoušíme se přinést především témata v českém kontextu dosud ve spojení se stárnutím neznámá, a iniciovat tak další bádání v těchto oblastech.

Editorial
Stárnout aktivně
Marcela Petrová Kafková Kreidl Martin

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Stati
Aktivní stárnutí jako idea, nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu konceptu aktivního stárnutí?
Jaroslava Hasmanová Marhánková
V současné gerontologii a dalších příbuzných vědách tematizujících otázky stárnutí pravděpodobně najdeme jen málo tak vlivných konceptů, jakým je aktivní stárnutí. Spojení „aktivní stárnutí“ si vydobylo své pevné místo jako rámec pro široké spektrum témat spojených se životem starší generace (důkazem budiž i název tohoto tematického čísla). Zároveň se stalo významným sloganem zastřešujícím sociální politiku (nejen) stárnoucí Evropy.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Sendvičová konstelace a well-being člověka: vhled do českého terénu
Michal Šindelář
Text představuje termín sendvičová generace (volně zaměnitelný s termínem sendvičová konstelace), shrnuje poznatky k tématu a skrze kvantitativní analýzu dat ISSP 2011–2012 Rodina a zdraví a Střední generace 2004 dat nabízí vhled do sendvičové konstelace v České republice. Poskytování péče staršímu členu rodiny je konstitutivním prvkem sendvičové konstelace, proto je věnována pozornost charakteristikám pečovatelů (pohlaví, věk, intenzita pečování) a výskytu pečovatelské role v populaci.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Dědečkové vs. babičky. Prarodičovství v kontextu aktivního stárnutí
Nela Patschová
Článek se zabývá tématem dědečkovství ve srovnání s babičkovstvím. Dědečkům a jejich prožívání dědečkovské role byla v dosavadních výzkumech věnována jen velmi malá pozornost, v České republice obzvlášť. Dosud zde neexistuje konzistentní teoretický koncept prarodičovství, a proto se tento článek zaměřuje na odlišné kontexty prarodičovství, jako jsou genderové stereotypy, demografická a sociální změna nebo přetíženosti role stárnoucích jedinců. Všímá si také faktorů, které ovlivňují péči o děti ze strany dědečků.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Péčí o děti proti nudě a osamělosti: české chůvy vietnamských dětí aktivně stárnoucí
Adéla Souralová
Vietnamští rodiče v České republice často hledají české ženy na hlídání svých dětí. Na jejich poptávku po placené péči o děti odpovídá specifická skupina žen, a sice ženy závislé na sociálním státu – na rodičovské dovolené, ženy nezaměstnané a ženy v důchodu. V této stati vycházím z hloubkových rozhovorů uskutečněných s českými chůvami vietnamských dětí, které začaly tuto práci vykonávat záhy po odchodu do důchodu. Analýza těchto rozhovorů odhaluje emické chápání péče o děti a její role v kontextu biografií žen.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Recenze
Zora Bútorová et al.: Štvrtý rozmer tretieho veku: desať kapitol o aktívnom starnutí
Romana Trusinová

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Jaroslava Hasmanová Marhánková: Aktivita jako projekt: Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek
Marcela Petrová Kafková

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Andy Bennett, Paul Hodkinson (eds.). Ageing and Youth Cultures: Music, Style and Identity
Michal Šindelář

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB