Tak daleko, tak blízko: dělnická třída v České republice

So Faraway, So Close: Working Class Families in the Czech Republic.
RUBRIKA:

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: třída, dělnická třída, gender, etnografie, práce
ENGLISH: class, working class, gender, ethnography, work

Anotace

V textu se autorka zaměřuje na přiblížení paradigmatických a metodologických předpokladů, které se třídou pracují jako s podstatnou a důležitou kategorií sociálněvědního výzkumu a dále představuje vlastní výzkum dělnické třídy a první zjištění, ke kterým ve svém počínání dosud dospěla. V úvodní části nabízí základní představení konceptualizací třídy ve vztahu k paradigmatickým pozicím a východiskům výzkumníků a místo, které v tomto kontextu zaujímá česká sociologie. Ve druhé, empirické části textu se pak na základě vlastního výzkumu soustředí na třídní vědomí a povědomí o třídě a dále na třídu v kontextu genderové struktury společnosti.


Abstract

The purpose of the article is to set up agenda that has been missing in the Cze ch sociology so far. It aims at foreclosing the paradigmatic and methodological assumptions that frame class as a constitutive and important category in the social science research. The paper also introduces the author’s own ethnographic research of working class that in the first phase focuses on the class consciousness and on the class in the context of the gender structure of society.


Plná verze článku