Tvorba bibliografických odkazů a citací

Tvorba bibliografických odkazů se řídí tzv. author-date-system, v rámci kterého jsou zdroje citovány přímo v textu formou stručného údaje o citovaném zdroji (příjmení autora + rok vydání v kulatých závorkách) odkazujícího na úplnou bibliografickou citaci v závěrečném seznamu literatury.

Jméno autora v textu:
  • Foucault (1987)
  • Foucault (1987, 1989, 1994)
Jméno autora mimo vlastní text:
  • (Bourdieu 1984)
  • (Bourdieu 1984, 1990)
  • (Bourdieu 1984; Dimaggio 1987; Lamont 1988)
Výše uvedené s čísly stran:
  • Berger (1966: 122)
  • Schutz a Luckmann (1973: 82-83)
  • (Beck 2002: 31-32)


Citace se uvádí ve dvojitých uvozovkách ("citace"), prostým textem (nikoli kurzívou). Jednoduché uvozovky (‘citace’) se používají pouze při uvozování v rámci textu uvedeného ve dvojitých uvozovkách. Citace delší než na 4 řádky se umisťují do samostatného odstavce, neohraničeného uvozovkami a z obou stran odsazeného jedním řádkem.

Veškeré zdroje, na něž je odkazováno v textu, musejí být uvedeny v seznamu literatury. A na všechny zdroje, které jsou uvedeny v seznamu literatury, musí být odkazováno v textu.

Při tvorbě bibliografických citací se časopis řídí citační normou ASA Style – blíže viz přiložený dokument