Výzva - Experimenty

Rádi bychom vás informovali o výzvě k připravovanému číslu na téma:

EXPERIMENTY

Editoři: Roman Chytilek, Lenka Hrbková

Experiment je ukotven především v tradici přírodních věd, přesto se lze s různými formami experimentální metody výzkumu setkat také ve vědách sociálních. Přes počáteční zdrženlivost sociálních věd vůči experimentu dochází postupně k rozvoji experimentální metodologie jako plnohodnotného nástroje sociálněvědního výzkumu a stále více se prosazuje názor, jejž vyjádřili Box, Hunter a Hunter: „Abyste mohli zjistit, co se stane, když něco změníte, je nezbytné to opravdu změnit“ [Box, Hunter, Hunter 1978: 3].

Specifickým znakem procesu, během kterého si sociální vědy osvojují experimentální přístup, je simultánní využívání více teoretizujících pohledů na studovanou problematiku, čímž se rozšiřuje prostor k interdisciplinární spolupráci. Celá řada témat, která jsou zkoumána experimentálně, se zároveň nachází na pomezí více oborů. Namátkou uveďme problematiku sociálních sítí a sociálního kontextu [např. Kearns, Suri, Montfort 2006], občanské deliberace [např. Simon, Sulkin 2002], etnické identity a mobilizace [např. Humphreys et al. 2002], genderových stereotypů [např. Sapiro 1981-2], rasové identity a politické participace [např. Davis 2011] či teorie demokracie a rozvoje [např. Olken 2010].

Cílem chystaného čísla je jednak dokumentovat zmíněné pestré prolínání výzkumných i teoretických tradic, jednak povzbudit další rozvoj experimentálně zaměřených studií v českém sociálněvědním prostředí. Rádi posoudíme zaslané abstrakty vycházející jak z ekonomické, tak sociálně psychologické experimentální tradice. Z metodologického hlediska preferujeme co nejpluralističtější přístup, který jako plnohodnotnou součást experimentálního výzkumu vnímá laboratorní, survey i terénní experimenty s velkým i malým N. Naším cílem je připravit soubor textů s co největším tematickým záběrem (např. rozhodování a jeho aspekty, volební chování, vyjednávání, sociální vztahy a sociální sítě, instituce, veřejné statky, etnicita a identita, kognitivní a neurovědné experimenty a další), jež bude spojovat právě experimentální metoda a vysoká relevance výzkumných otázek, které si kladou.

Abstrakt v rozsahu 250 – 400 slov zašlete do 31. září 2014 na adresu socstud@fss.muni.cz. Měl by vystihovat téma, užitou perspektivu (teoretická východiska, metoda) a stručný obsah textu. Přijímáme zejména statě založené na vlastním (empirickém) výzkumu a dále metodologicky, případně metanalyticky orientované příspěvky vztahující se k experimentální metodě. Vítány jsou i jiné formáty - zejména recenze, případně zprávy z konferencí. Vyrozumění o ne/přijetí do recenzního řízení obdrží autoři/autorky do 15. října 2014. Hotové texty bude redakce přijímat do 31. ledna 2015. Po dohodě lze do recenzního řízení přijmout i texty neohlášené zasláním abstraktu. Konečné rozhodnutí o uveřejnění textu bude záviset na výsledku recenzního řízení a úvaze editorů čísla. Číslo vyjde ve 2. polovině roku 2015.