Výzva - Právo v sociálních vědách / Sociální vědy v právu

Výzva k zasílání abstraktů pro monotematické číslo Sociálních studií

PRÁVO V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH / SOCIÁLNÍ VĚDY V PRÁVU

Sociální vědy podrobují právo kritické analýze. Současně má právo samo rozsáhlé metodologické instrumentárium sloužící k uchopení a regulaci společnosti, kterou rozkládá na jednotlivé díly a znovu je sestavuje do celků odpovídajících jeho zájmům či zájmům toho, kdo právo využívá jako nástroj. Právo pojmenovává, kategorizuje, mění a ustavuje. Ovlivňuje různé aspekty lidské existence, přitom dokáže tvarovat charakter společnosti. Zdá se být dané a přirozené, přesto je lidským výtvorem; je odrazem sociální situace, vztahů a sdílených hodnot. Má jazykový, mytický charakter (Bourdieu), má mystický charakter (Derrida), má povahu autonomního sociálního systému komunikujícího uvnitř sebe sama (Luhmann). Z hlediska antropologického je vlastní každému lidskému společenství (Pospíšil), je součástí kultury (Geertz). Lingvisté zkoumají jeho jazykový aparát (Eco, Goldstein, Lieberman), filosofie se zabývá otázkou morálky, spravedlnosti a univerzality (Rawls, Nozick). Ze složité povahy práva vyplývá toto široké spektrum přístupů k jeho studiu i způsobů jeho užívání. Cílem připravovaného čísla je tuto mnohost perspektiv čtenáři představit. Očekáváme proto texty z oblastí sociologie a antropologie práva, právní teorie či politologie, filosofie práva, ale i dalších příbuzných oborů. Témata, která je možné v nabízených rukopisech akcentovat, jsou:

- Právo a spravedlnost
- Právo jako mocenský nástroj
- Právo a společenská změna
- Právo psané a nepsané
- Právo a jazyk
- Právo a metoda
- Právo jako věda
- Právo a efektivita
- Společenské působení právních instrumentů

Abstrakt v rozsahu 300 – 500 slov zašlete do 31. ledna 2014 na adresu socstud@fss.muni.cz. Měl by vystihovat téma, užitou perspektivu (teoretická východiska, metoda) a stručný obsah textu. Přijímáme statě založené na vlastním výzkumu i teoretické studie. Vyrozumění o ne/přijetí do recenzního řízení obdrží autoři/autorky do 28. 2. 2014. Hotové texty budeme přijímat do 31. června 2014. Po dohodě přijímáme do recenzního řízení i texty neohlášené zasláním abstraktu. Konečné rozhodnutí o uveřejnění textu bude záviset na výsledku recenzního řízení a úvaze editorů čísla. Číslo vyjde v 1. polovině roku 2015.

Na spolupráci se těší

Barbora Vacková, Martin Škop