Výzva pro autory/autorky - Cizinci a našinci mezi školou a každodenností

Téma vzdělávání dětí ze sociálně či kulturně znevýhodněného prostředí je v české sociální vědě důkladně prozkoumané, solidně popsané, avšak nedostatečně analyticky zpracované. Připravované číslo má ambici svým dílem posílit právě deficitní stránku výzkumu vzdělávání dětí z prostředí, kterému se běžně říká „menšinové“ a které pro nás znamená rodiny přistěhovalecké, jiných než českých národností a etnicky definovaných skupin, zejména Romů. Přiblížit se tomuto cíli chceme dvojím způsobem:

1) Zaměřením na širší kontext problému základního vzdělávání, nikoli pouze na školní prostředí, osnovy, způsoby výuky nebo vzdělávací politiky, i když ani tyto okolnosti v žádném případě nevylučujeme jako relevantní součásti nabídnutých příspěvků. Chceme představit dané téma zejména v kontextu zkušenosti dětí (žáků a žákyň) v jejich rodinném a širším každodenním prostředí, vlivu médií, jazykových kompetencí, socializace a utváření identit a zájmů v raném věku, povahy urbánního prostoru a prostředí, apod. Zkoumán může být nyní i vliv intervence sociálněvědeckých výzkumů (tj. neustálého zkoumání) v příslušném prostředí.

2) Důrazem na teoreticky a konceptuálně důkladně založené analýzy, které – právě na takovém základě – dokážou postihnout jemné a na první pohled nesnadno postřehnutelné souvislosti, jež ovlivňují vztah ke škole a vzdělání, životní a vzdělávací ambice, zkušenosti a vztahy zkoumaných dětí mezi sebou i k prostředí, v němž vyrůstají. Neklademe přitom žádné podmínky ohledně paradigmatického zaměření analytických perspektiv: vítáme příspěvky psychologizující, založené na etnografickém výzkumu nebo analýze statistických dat, pojednání zpracovaná ve funkcionální, kulturní, interakcionistické či jiné analytické perspektivě, statě teoretické povahy, případové studie, mezinárodní komparativní analýzy atd.

V abstraktu o rozsahu 300 - 500 slov uveďte základní ideu (argument) nabízeného nebo připravovaného textu, charakteristiku analytické perspektivy (metody, paradigmatu,…), v níž bude téma zpracováno, stručné představení obsahu příspěvku a klíčová slova textu. Abstrakty přijímáme do 30. 11. 2013. Hotové texty pak do 28. 2. 2014. Obojí na emailové adrese: socstud@fss.muni.cz. Po dohodě akceptujeme i texty neavizované předem zasláním abstraktu. Konečná publikace bude závislá na výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí editorů.

Na vaše příspěvky se těší

Michal Nekorjak, Adéla Souralová a Jana Obrovská