Virtuální primordialismus: transnacionální sítě a kulturní produkce diaspory (příklady Bosňáků a Kabylů)

Virtual Primordialism: Transnational Networks and Cultural Production of Diaspora (Examples of Bosniaks and Kabyles)
RUBRIKA: Dilemata transnacionálních identit

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: blogy, diaspora, emoce, etnicita, hip-hop, nostalgie, národní symboly, populární kultura, stereotypy, transnacionalismus
ENGLISH: blogs, diaspora, emotion, ethnicity, hip-hop, nostalgia, national symbols, popular culture, stereotypes, transnationalism

Anotace

Tento článek se zaměřuje na specifickou kulturní produkci ve dvou diasporách: bosňácké a kabylské. Neomezuje se na komparativní přístup, ale snaží se demonstrovat relevantní příklady pro obě komunity. Jeho hlavní teze spočívá ve zjištění, že technologický pokrok učinil šíření etnicky založené imaginace účinějším. I tehdy, když jsou diasporické komunity deteritorializovanými entitami, je přináležitost k etnické skupině explicitní. V úvodní části autor nabízí přehled teorií diaspory, transnacionalismu, nostalgie a emocí, Empirická část sestává z případových sond do dvou studovaných komunit. Nastolena je zde problematika populární kultury, zvláště ve formě blogů a hip-hopu. Zbývající části se soustředí na tradici a nostalgii v prostředí diaspory, komunitní slavnosti, užívání národních symbolů a stereotypy.


Abstract

This article focuses on the specific cultural production of the two diasporas: Bosniak and Kabyle. It does not limit itself to the comparative approach but it aims to demonstrate the relevant examples for the two communities. Its main thesis consist in the observation that the technological progress made the dissemination of the ethnicity-based imagination more efficient. Even if the diasporic communities are deteritorialized entities the belonging to the ethnic group is explicit. In the introductionary part the author overviews the theory of diaspora, transnationalism, nostalgia and emotion. Empirical part consist in the case oriented probes into the two studied communitites. Here the questions of the popular culture are open, especialy in its forms of blogs and hip-hop. Other parts focus on construction of the tradition and nostalgia in diaspora, community parties, using the national symbols and the stereotypes.


Plná verze článku