Vymístění

080307164859.jpg
Displacement
2/2004 (ročník / volume 1)
Toto číslo je výsledkem více než dvouletého zájmu o hledání souvislostí mezi sociálně-kulturními fenomény migrace, exilu a formováním sociálních identit se zkušeností displacementu/vymístění. Vycházejíce z knihy Displacements (1994) editované Angelikou Bammer, jež byla naším hlavním zdrojem inspirace, položili jsme hlavní důraz na zachycení různých případů fyzického i symbolického vymístění. Vedle vymezení specifického pojetí vymístění jsme se snažili o propojení textuálních strategií a žitých zkušeností, které vymístění reprezentují. Snažili jsme se všímat si přítomnosti zkušenosti vymístění v každodenních kontextech a situacích, v různých formách vizuality, estetizace, symbolizace, politizace, literatury, emigrace, multikulturní krajiny a sociálního prostoru obecně. Domníváme se, že plodné sociálně-vědné myšlení se neobjede bez zakotvení abstraktních teoretických konceptů ve zkušenostech a fenoménech sociální reality.

Editorial
Displacement/Vymístění
Eleonóra Hamar Sidiropulu Janků Kateřina Szaló Csaba

Plný text v PDF

Stati
Genderové aspekty displacementu
Gerlinda Šmausová
Článek se zabývá genderovým aspektem vymístění, který dosud nebyl systematicky pojednán. Proto nabízí přehled různých forem a významů genderu ve vymístění: ženy jako zboží nebo dar, ženy jako oběti násilí a obchodování s lidmi, ženy jako sexuální zdroj. Proměna hraní genderu může často nastat jako důsledek vymístění. A konečně, sexuální touha a gender obecně odhalují subverzivní potenciál tváří v tvář oficiální moci.
Info | Plný text v PDF

Vymístění uvnitř životního světa: kulturní vymístění jako přepis
Csaba Szaló
Pojem vymístění nám může posloužit jako konceptuální nástroj interpretace souvislostí sociálních a kulturních změn. Vymístění lidských bytostí je vždy provázáno s vymístěním symbolických objektů jejich životního světa. O vymístění symbolických objektů můžeme uvažovat ve smyslu vymístění významů těchto objektů. První část textu načrtává diskurzivní proměnu pojmu vymístění. Další část – pojednání o andělech – nastíní vymístění v podobě přeměny žité přítomnosti symbolických objektů.

Info | Plný text v PDF

Displacement a pojem tradiční lidové kultury
Petr Kouřil
Uvažovat o tradiční lidové kultuře - omezené v tomto textu na koncept folklóru - jako o neživém dědictví minulosti by bylo nejen velmi zjednodušující, ale také matoucí. Na jednu stranu zde existuje mnoho lidí, aktuálně praktikujích folklór, kteří v něm nalézají osobní a univerzální zakotvení stejně jako pocit autenticity.

Info | Plný text v PDF

Menšinový jazyk jako obyvatelné místo. Vymístěný svět Imre Kertésze
Eleonóra Hamar
Jak se člověk stane bezdomovcem ve svém vlastním jazyce? Jaké mechanismy vymístění ho do takové situace dostanou? O jaké lidské zkušenosti metafora bezdomovectví-v-jazyce vlastně mluví? V jakém smyslu je, či může být, vůbec jazyk našim domovem? A když už je člověk z jazyka-domova vymístěn, jaké mu zbývají možnosti promluvy? Kde a jak takový jazykově vymístěný bezdomovec pobývá? Tento text se pokouší o znovupromýšlení těchto, v hermeneutické filozofii, v jiné podobě a s jinými důrazy již artikulovaných otázek.

Info | Plný text v PDF

Imaginárné domoviny: vymiestnenie v tvorbe Salmana Rushdieho
Monika Metyková
Táto stať pojednáva o špecifickej forme vymiestnenia, exile, v diele anglo-indického spisovateľa Salmana Rushdieho. Rushdie sa zaraďuje medzi predstaviteľov magického realizmu, hlavnými témami jeho beletristickej i esejistickej tvorby sú migrácia, exil, zakorenenosť a preloženosť („translatedness“).

Info | Plný text v PDF

Symbolická vymístění, národní identita a (re)konstrukce paměti
Václav Štětka
Cílem článku je nastínit některé možnosti aplikace obecného sociologického konceptu vymístění na teoretickém poli konstrukce a symbolické reprezentace národní identity. Za použití několika příkladů z dějin moderního českého národa autor popisuje nekončící bitvu o hegemonickou verzi národní historie a identity, která se vede skrze vynalézání, reprodukování a vymisťování jejich symbolických reprezentací.

Info | Plný text v PDF

Žádoucí těla, paměť a vymístění
Eva Šlesingerová
Záměrem článku je analyzovat sociální konstrukci imaginární národní komunity a současně prozkoumat roli vizuálních reprezentací týkajících se "ideálních" sociálních identit. Ilustrační materiál pro tento článek tvoří dokumentární film Leni Riefenstahl Olympia. Článek tvrdí, že politika vizuální reprezentace a obraz zdravého a krásného těla jsou vlivné v diskurzivních praktikách, které ústí do vyloučení a vymístění nežádoucích těl a sociálních identit.

Info | Plný text v PDF

Vymístění jako nástroj "národní očisty"
Patricie Hanzlová
Tato případová studie analyzuje oficiální přístup k Maďarům žijícím v Československu po 2. světové válce. Autorka pracuje s konceptem vymístění skrze paletu fyzických a symbolických praktik zavedených československými vládními úředníky. Popisuje dobovou diskurzivní reprezentaci Maďarů, která je líčila jako zrádce národa, a tudíž někoho nežádoucího pro nový národní stát. Dále pak popisuje konkrétní procesy realizované za účelem vymístění Maďarů mimo i uvnitř státu.

Info | Plný text v PDF

Paradox vymístění: příspěvek k post-totalitní reflexi vztahů se sudetskými Němci a polsko-židovských vztahů
Marcel Tomášek
Účelem textu je představit společenskou reflexi česko-sudetoněmeckých vztahů a polsko-židovských vztahů a genezi této reflexe, a to jak z hlediska její manifestace v širším veřejném povědomí (mediální obraz), tak i v úžeji akademicky vymezeném chápání, a průběh této reflexe nahlédnout sociologicky. Konceptem, který se analyticky nabízí pro tento účel, je kolektivní trauma, umožňující osvětlit specifickou dynamiku této reflexe v obou sledovaných případech.

Info | Plný text v PDF

Displacement z pohledu migračních studií: československá uprchlická vlna po roce 1948 jako příklad displaced persons
Monika Mandelíčková
Předkládaný text si klade za cíl představit problematiku displacementu z pohledumigračních studií, tedy v jednom z jeho primárních a veskrze konkrétních významů, analyzovat jeho význam z pohledu teoretického, tzn. z pohledu migračních teorií a teorií normativního rámce, ale i praktického – ukázat aplikaci pojmu displacement a displaced person na příkladu poúnorové uprchlické vlny směřující z Československa.

Info | Plný text v PDF

Katastrofa a islámské alternativy návratu. Palestinci v Jordánsku
Attila Kovács
Tato studie se snaží přiblížit několik základních jevů a tendencí provázejících vymístění, a to především na příkladu Palestinců žijících v Jordánsku. Hodlám přitom věnovat zvláštní pozornost rozboru některých názorů a myšlenek představitelů a organizací palestinského radikálního islamismu, a to zejména v podobě, v níž je prezentují hnutí Hamás a Strana islámského osvobození (Hizb at-tahrír al-islámí; SIO).

Info | Plný text v PDF

V Aztlánu jsme přece doma: vymístění a čikánská kulturní obroda v hraničním regionu amerického Jihozápadu/mexického Severu
Kateřina Prajznerová
Geo-kulturní hraniční region amerického Jihozápadu a mexického Severu je místem tří hlavních vln vymístění: pre-kolumbovského, španělského a anglo-amerického. Objevení se představy Aztlánu jako čikánského domova v roce 1969 a následný rozkvět aztlánského psaní naznačuje jedinečnou kruhovost vývoje v této oblasti. Jak ukazuje historická beletrie Rudolfa Anayi a Graciely Limón, současní čikánští umělci se vracejí ke svému pre-kolumbovskému dědictví a nápaditě integrují prvky alespoň třech kultur.

Info | Plný text v PDF

Česká romská rodina v Anglii a zase zpátky - vymístěni
Kateřina Sidiropulu Janků
Cílem této stati je popsat dimenze kulturního vymístění, které můžeme pozorovat na případu rodiny českých Romů, která odešla v roce 2000 do Anglie a po několika měsících se vrátila zpět do České republiky. Pokusím se zodpovědět otázku, jak se kvalitativně proměnila situace Romů, kteří z České republiky odešli (a znovu se do ní vrátili), a to z hlediska vymístění jejich kulturní identity.

Info | Plný text v PDF

Stigmatizace, morální netečnost a expertní pojmy: možné uchopení fenoménu displacement/vymístění
Karel Červenka
Pro hledání odpovědi na otázku, jakých podob může fenomén displacement/vymístění nabýt, v jakých oblastech a jakými způsoby se může objevovat a projevovat, jsem zvolil linii tématu morální indiference (morální netečnosti), jakožto tématu morálního vymístění. Právě toto téma se v textu objeví hned v několika podobách; ty se do jisté míry odrážejí v názvech jeho třech hlavních částí. Počáteční částí textu povedu úvahu po linii Goffmanova pojetí procesů stigmatizace.

Info | Plný text v PDF

Proces a důsledky vymísťování občanů ze sféry institucionalizovaného občanství v důsledku normativního tlaku expertní kultury
Magdaléna Jantulová
Rostoucí společenský význam vědy a vědeckého poznání v moderní společnosti přispívá k nárůstu vlivu lidí, kteří produkují toto poznání - expertů. Experti se stávají jednou z hlavních normativních autorit. Expertní normy a standardy - jimi určované, kontrolované a legitimizované - ovlivňují jednání expertů i dalších aktérů. Tento článek zkoumá vliv expertní kultury na sféru občanského sektoru, který reprezentuje aktivní občany v České republice po roce 1989.

Info | Plný text v PDF