Základní informace

Nabídka rukopisů

Rukopisy textů zasílejte na e-mailovou adresu: socstudfss.muni.cz. V průvodním dopise, prosím, uveďte svou kontaktní adresu, telefonní číslo a aktuálně užívanou e-mailovou adresu. O přijetí rukopisu redakcí budete informováni e-mailem.

Přijímáme odborné studie a recenzní stati (4000-8000 slov), recenze (do 3000 slov), zprávy a informace (do 2000 slov), rozhovory a kratší eseje.

Vedle vlastního textu a abecedně řazeného seznamu literatury musí rukopis obsahovat také anglický název, český i anglický abstrakt (cca 150 slov), 3-7 klíčových slov v anglickém jazyce a krátký medailon autora/autorky (max. 7 řádků).

Akceptujeme texty pouze v českém a slovenském jazyce. Cizojazyčný příspěvek, který chce autor uveřejnit v časopise, musí nechat přeložit. Výjimkou jsou čísla vydaná v anglickém jazyce; u nich též není potřeba zasílat český abstrakt.

Původnost rukopisu a autorská práva

Redakce předpokládá, že nabízený rukopis je původním dílem a v dané podobě nebyl dosud publikován. Nabídnout rukopis jinému časopisu, zatímco je posuzován naším časopisem, považujeme za neetické.

Nabídkou rukopisu autor potvrzuje, že je výhradním držitelem autorských práv k rukopisu. Obsahuje-li rukopis prvky, k nimž má autorská práva třetí strana, garantuje autor, že má k jejich užití pro publikaci v časopise Sociální studia svolení daného držitele. V opačném případě bude přijetí rukopisu automaticky zamítnuto.

Zájmem o publikování v časopise Sociální studia autor vydavateli poskytuje oprávnění k výkonu práva (licenci) dílo užít v neomezeném rozsahu k vydání, tzn. rozšiřování v časopise nebo jiné periodické či neperiodické publikaci ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona, jakož i jeho rozmnožování v neomezeném rozsahu ve smyslu § 13 daného zákona, a k pronájmu, půjčování a případně i vystavování ve smyslu § 15 až 17 tohoto zákona. Vydáním a rozšiřováním se přitom rozumí rovněž elektronické rozšiřování díla na internetových stránkách časopisu a v internetových databázích, s nimiž má vydavatel uzavřenou smlouvu o poskytování.

Autor je oprávněn text uveřejněný v časopise Sociální studia bezplatně otisknout v publikacích, u nichž je autorem či editorem. Podmínkou je požádání vydavatele časopisu Sociální studia o souhlas a uvedení informace o tom, že text původně vyšel v časopise Sociální studia. V ostatních případech bude žádost o přetisk materiálů posuzována na individuální bázi.